Vilka åtgärder vidtar vi på Rosendalsgymnasiet för att förebygga smittspridning?

Sedan skolan öppnade i augusti har vi vidtagit många olika åtgärder för att förebygga smittspridning på skolan. Detta är ett arbete som måste fortgå och vi behöver påminna varandra om att hålla i och fortsätta att följa de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Skolverket tagit fram. Vi ber nu er vårdnadshavare återigen prata med era ungdomar om dessa och vara noga med att era ungdomar stannar hemma vid symptom.

Information och samtal

Alla elever har fått ta del av de infopunkter till elever med åtgärder som vi har tagit fram för att förebygga smittspridningen. På mentorstiden har eleverna även fått möjlighet att föra samtal kring Covid-19. Nedan kan du ta del av dessa infopunkter. 

På många olika ställen i skolan sitter skyltar uppe med information om att stanna hemma vid smittspridning, tvätta händer, hålla avstånd om möjligt samt hosta och nysa i armvecket. 

Ofta påminner vi varandra om vad som gäller och för samtal om vikten att hålla i och fortsätta att följa riktlinjerna. 

Hålla avstånd och minska trängseln 

För att minska trängseln i kollektivtrafiken har åk 2 och åk 3 under perioden från skolstart till vecka 43 haft var tredje vecka distansundervisning. Hur det blir från vecka 44 är ännu inte beslutat. 

Vi uppmanar såväl elever som personal att cykla till skolan i den mån det är möjligt och för att minska trängsel i kollektivtrafiken. 

I klassrummen står bänkarna med det avstånd som är möjligt i klassrummet.

I korridorerna har vi klistrat upp markeringar som ser ut som “vägar” med mittlinje och pilar. 

Vi har dubblerat antal lunchköer för att minska trängsel och minskat utbudet i matsalen för att få ett snabbare flöde. 

I lunchkön finns det avståndsskyltar och pilar. 

Lärarna bokar tid för eleverna i biblioteket för att inte för många elever ska vara där samtidigt.

Vi har iordningställt två extra omklädningsrum och en extra duschvagn till idrottsundervisningen. 

Vi är mycket restriktiva till att samla många elever samtidigt, t.ex. till storföreläsningar och har under hösten istället haft digitala föreläsningar. 

Vi har t.ex. digitala infomöten med vårdnadshavare åk 1 och en digital gymnasiemässa. 

Vi är restriktiva med externa besökare och tar som riktlinje inte emot mer än två externa gäster åt gången på skolan. 

Vi uppmanar elever och personal att äta utomhus om möjligt och uppmuntrar lektionsaktiviteter utomhus. 

Anpassningar är gjorda i undervisningen i idrott, drama, musik och i laborativa ämnen med hänsyn tagen till att förebygga smittspridning. 

Hygien 

Vi uppmuntrar alla att ofta tvätta händer. 

På strategiska platser där elever inte kan tvätta händer finns handsprit utställt, t.ex. vid huvudentrén och vid matsalen. 

Vi har sett över städningen på skolan och säkerställt att den är i linje med de rekommendationer som finns. 

Vi är tydliga med att vi inte kramas och tar i hand utan använder coronasäkra hälsningar. 

Systematiskt arbete 

Varje vecka träffas skolledning, skyddsombud och elevskyddsombud och stämmer av utifrån upprättad risk- och konsekvensanalys, samt utifrån hur det varit på skolan senaste veckan. 

Information till elever på Rosendalsgymnasiet – förebyggande åtgärder för att förhindra smitta Covid-19, ht 2020

Vi vill alla att skolan ska kunna fortsätta hålla öppet. Det kräver att vi alla visar hänsyn och tar ansvar.  Tillsammans hjälps vi åt att förhindra smitta. 

 • Vid minsta symptom på Covid-19 ska du stanna hemma.. På 1177 finns symptomen listade. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Först efter två symtomfria dagar får du komma tillbaka till skolan. Om du har symtom bör du testa dig för Covid-19(det gäller fr o m år 4 i grundskolan). Testning bokas via 1177.se 
 • Tvätta händerna ofta - hela handen och minst 30 sekunder! Tvätta alltid händerna när du kommer till skolan på morgonen, inför lunch, vid toalettbesök. 
 • Använd handsprit där det finns utställt på skolan om du inte har möjlighet att tvätta händer. 
 • Hålla avstånd till andra. Tänk på det även i korridorer och vid skåpen. Coronasäker hälsning! 
 • Hosta och nys i armvecket!
 • Vistas utomhus när det går - ät gärna lunch ute på innergården och gå ut när du har rast. 
 • Cykla eller gå till skolan om du kan. Det minskar trängseln i kollektivtrafiken och förebygger att smittspridning sker på väg till skolan. 
 • Tänk på att hålla avstånd i våra två lunchköer.
 • Låt bänkarna stå med avstånd i klassrummen. Möblera inte om och skjut ihop borden. 
 • Gå in i klassrummen inför att lektion ska börjar istället för att stå kvar ute i korridoren. Det minskar trängseln i korridoren. 
 • På vissa lektioner, t.ex. undervisning i idrott, musik, dram och laborationer finns särskilda anpassningar - viktigt att du följer dessa instruktioner.
 • Under perioden vecka 35 till vecka 44 kommer alla elever i åk 2 och åk 3 varva två veckors undervisning på skolan med en veckas undervisning via fjärrundervisning. Detta för att minska trängseln i kollektivtrafiken.
25 september 2020