Positiv Covid-19

Hur agerar vi på Rosendalsgymnasiet då vi får information om att en elev testats positiv för Covid-19?

När vi får information om att en elev testats positivt för Covid-19 kontaktas eleven (och elevens vårdnadshavare). Skolan stämmer av hur hen mår och kartlägger sedan var eleven befann sig 24 timmar innan första symtom uppkom. 

Om eleven var i skolan 24 timmar innan symtom uppkom går vi igenom vilka lektioner eleven hade (med vilka elevgrupper och lärare) och om eleven träffade ytterligare personal och andra elever t ex på rasten. För att ha utsatts för smittorisk ska hen ha träffat personen mer än 15 minuter på närmare avstånd än 2 meter. 

Skolan frågar även om eleven har kännedom om var hen kan ha blivit smittad, t ex om det är smitta utanför skolan, såsom familjesmitta eller smitta på fritiden, eller om hen tror att smittan skedde på skolan. 

De elever (och med kopia till vårdnadshavare) som blivit utsatta för ev smittorisk får information via mejl (detta gäller både i undervisningen och på raster utifrån kartläggningen). Vi använder oss av de mejladresser som vårdnadshavare lagt in i Skola 24. I denna information framgår det vad som gäller utifrån den smittorisk som uppstått. 

Beslut om åtgärder kopplat till att elev testats positiv för Covid-19 sker i samråd med gymnasieledning och centrala elevhälsan i Uppsala kommun, vilka har tät dialog med smittskyddet i Region Uppsala.

16 oktober 2020