Elevhälsan

Skolsköterska

Grzechnik, Katia
Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Till skolsköterskan kan du också vända dig för att få enklare sjukvårdsinsatser, rådgivning och bedömning vid behov. I årskurs 1 på gymnasiet erbjuder jag alla elever att få komma på ett hälsosamtal där vi pratar om olika livsstilsfrågor. Vårdnadshavare är naturligtvis också välkomna att kontakta mig vid behov.

 

Kurator – IMA, SA, Natur lag A

Nordén, Gunilla

Kuratorns huvudsakliga uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande med den allmänna psykosociala hälsan för att alla elever ska lyckas nå sina mål i skolan. 

Vi arbetar både på grupp och individnivå i samarbete med lärare. Vid behov träffar vi även vårdnadshavare. Som skolkurator har vi kontakt med andra samhällsaktörer och kan vara behjälpliga i t ex kontakt med socialtjänst och CSN.

Kurator – Natur lag B-D, IMS

Perkovic, Dragan

Kuratorns huvudsakliga uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande med den allmänna psykosociala hälsan för att alla elever ska lyckas nå sina mål i skolan. 

Vi arbetar både på grupp och individnivå i samarbete med lärare. Vid behov träffar vi även vårdnadshavare. Som skolkurator har vi kontakt med andra samhällsaktörer och kan vara behjälpliga i t ex kontakt med socialtjänst och CSN.

Skolpsykolog

Sundsten, Leena

Mitt uppdrag är dels att bidra till en så positiv lärandemiljö som möjligt för eleven; att säkerställa varje elevs kunskaps- och personliga utveckling i syfte att stödja varje elev i dess strävan att uppnå målen. Dels arbetar jag förebyggande och hälsofrämjande med den allmänna psykiska hälsan bland eleverna. I uppdraget ingår också samverkan med skolans personal och externa aktörer,  elever och deras föräldrar.

Det centrala är att alltid föra elevens talan.

Jag kan också hjälpa föräldrarna att hitta rätt i vårddjungeln genom att informera om vilken instans som är bäst lämpad att hjälpa eleven och familjen.

En orolig förälder eller lärare ska aldrig dra sig för att kontakta mig.

Syv, NA och IMA

Olof-Ors, Lena

Syv, SB och IMS

Beckman, Anna

Syv, SA

Lundgren, Emma

Specialpedagog

Jonsson, Karin

Mitt uppdrag är att arbeta för att alla elever ska kunna nå läroplanens mål. Detta förutsätter ett nära samarbete med undervisande lärare, elevhälsan samt elev och vårdnadshavare. Ibland sker arbetet i helklass, ibland i mindre grupper och ibland enskilt direkt med eleven. Utifrån elevens behov utformar vi vilka extra anpassningar eller särskilt stöd som eleven behöver. Min specialisering är läs- och skrivutveckling och inför exempelvis en logopedutredning genomför jag de tester inom läsning och skrivning som behöver göras.

Uppdaterad: