Vår pedagogiska grundsyn

På Rosendalsgymnasiet har vi valt att sammanfatta vår pedagogiska grundsyn i det lokala styrdokument vi kallar för tio teser.

1. Vi betraktar oss själva och våra elever som empatiska, kloka och reflekterande individer.

Det innebär att vi behandlar våra elever som mogna och ansvarstagande, vi tar våra elever på allvar och lyssnar på deras önskemål även om vi som vuxna tar många beslut. Våra elever är medskapande i sitt eget lärande och formar tillsammans med personalen skolans anda. Elevernas och personalens vilja att ta ansvar för vår trivsel och vår miljö är en av våra största tillgångar. Våra elevers föräldrar är viktiga för att stödja sina barn och bidra till att våra elever med stigande ålder kan ta ett allt större ansvar. Vi välkomnar återkoppling och initiativ från föräldrahåll.

2. Vår skola ska vara en god, hållbar och trivsam arbetsplats.

Det innebär att vår fysiska miljö är fin och att vi alla tar ett både personligt och gemensamt ansvar för den. Lika viktig är vår psykosociala miljö. Ur ett hållbart perspektiv måste vi både som organisation och som individer ta ansvar för både personals och elevers arbetssituation och välbefinnande. Detta sker strukturellt och som ett led i ett systematiskt arbete men vi har också alla som individer stora möjligheter att bidra till den goda arbetsplatsen. Vår miljö återspeglas alltid i goda mänskliga relationer och hur vi väljer att se på varandra.

3. En anda av öppenhet och delaktighet ska prägla skolans hela verksamhet.

Det innebär att beslut processas och alla berörda parter inbjuds att delta och på så sätt blir besluten väl förankrade. Personal såväl som elever tar ansvar för fattade beslut.

Det innebär också att vi alla har samma skyldigheter att delta i processen och uppfylla de gemensamma åtaganden vi får i en demokratisk organisation. Det är av stor vikt att vi som organisation kan uppmuntra och värdera också kritik och alternativa synsätt.

4. Sunt förnuft och samtal är vår enda ordningsregel.

Det innebär att vi kommunicerar direkt med den vi tycker gör fel och att det är personalen som i samråd med eleverna sätter reglerna i klassrummet och på skolan. Det är av stor vikt att våra elever känner sig medskapande och ser värdet av att tala med varandra om hur vi vill forma vår skola. Inte minst bidrar elevkåren idag till skolans goda stämning.

5. Vi medvetandegör oss själva och våra elever om skolans värdegrund och arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor.

Det innebär att alla som arbetar och studerar på Rosendalsgymnasiet skall behandlas med respekt. Det är viktigt att vi som vuxna inte bara föregår med gott exempel utan att vi också på skolan kommunicerar med de arbetskamrater eller elever som vi tycker brister i sitt förhållningssätt. I allas vårt uppdrag ligger att arbeta aktivt främjande och förebyggande med likabehandlingsfrågor.

6. Våra elever skall känna att de lyckas och att de kommer att kunna bidra till ett demokratiskt och hållbart samhälle. Att eleverna känner trygghet och lust inför skolarbetet är en viktig grund för goda resultat.

I det klassiska bildningsidealet ligger också att man utvecklas som person när man tillägnar sig nya kunskaper och härigenom bidrar till det goda samhället. Det är viktigt att våra elever känner framtidstro och utvecklar en positiv målbild! Genom att problematisera frågor kring framtiden och genom ett medvetet progressionsarbete stärker vi målbilden och utvecklar de färdigheter våra elever i framtiden kommer att behöva behärska.

7. Det är samtalet mellan pedagog och elev eller mellan elever som är vår pedagogiska grund.

Det innebär att vi på skolan organiserar oss i olika stora elevgrupper för att åstadkomma så många kvalitativa möten som möjligt. Dessa möten tillåter oss att i undervisningen utgå från elevernas erfarenheter och det möjliggör mer varierande arbetsformer. Ny kunskap bygger på gammal och det är därför viktigt att ta tillvara elevens tidigare kunskaper och referenser. Elevens kunskap om den egna lärprocessen och de kunskapsmål som eftersträvas är en annan viktig grundsten. Vi uppmuntrar till att olika kunskapsområden möts eftersom det, i spänningsfältet dem emellan, uppstår nya dimensioner, djup och vidgad förståelse. Våra grupperingar utvecklar också en dialogisk kommunikativ kompetens. Vi tror att varierade arbetsformer gynnar alla elever.

8. Vi har ett vetenskapligt förhållningssätt

Det innebär att vår verksamhet skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att vi inom ramen för våra professioner skall inspireras av och spegla vårt utvecklingsarbete i aktuell forskning. De erfarenheter vi gör skall värderas och inarbetas i vårt systematiska kvalitetsarbete. Den blir därigenom beprövad. Vi introducerar för våra elever ett källkritiskt och undersökande perspektiv och verkar för att konkretisera teoribildningar. Genom relevanta utvärderingsmetoder och samtal på både individ- och organisationsnivå skapar vi förutsättningar för vidare utveckling och lärande. På kurs- och övergripande målnivå, tex avseende äroplansmål, examensmål eller IT- färdigheter arbetar vi för en stigande progression över tid.

9. Vi ser att språket och elevernas begreppsförståelse har en avgörande betydelse för lärandet.

Det innebär att vi har en hög medvetenhet kring språket roll och funktion i alla ämnen och att vi medvetet tränar eleverna i detta. Genom att träna våra elevers begreppsförståelse ökar vi deras möjligheter att förstå lärandemål och kunskapskrav. Härigenom övar vi också våra elever i att förstå sin egen lärprocess.

10. Vi samarbetar nära med våra universitet för att säkerställa att vi förbereder våra elever väl.

Det innebär att gemensam personal, externa handledare och universitetskurser för våra elever säkerställer långsiktighet och kvalitét. Våra universitet är viktiga då de ställer kommande krav på våra elever och kan ge oss återkoppling. För oss som organisation är det också viktigt att upprätthålla en god kontakt med forskningsläget inom våra olika ämnesdiscipliner.

 

Ladda ner 10 Teser som pdf (PDF, 65 KB)

 

 

Uppdaterad: